Положення

про студентське самоврядування у навчально-науковому інституті технічного сервісу.

І. Загальні положення

1. Студентське самоврядування як невід’ємна частина громадського самоврядування навчально-наукового інститута технічного сервісу.

2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції студентів.

3.Принципи студентського самоврядування:

·        добровільність;

·        автономність;

·        незалежність;

·        виборність та звітність представницьких органів студентського   самоврядування;

·        співпраця з керівництвом.

 

Положення ухвалюється загальними зборами Студентів та затверджується керівником закладу.

ІІ. Мета і завдання діяльності органів студентського самоврядування.

Головною метою студентського комітету є залучення всіх студентів навчально-наукового інституту технічного сервісу до осознаної та систематичної участі в управлінських справах інституту шляхом створення працездатних органів колектива. Галовна задача студентського самоврядування є залучення студентської молоді в процес прийняття рішень, які впливають на вирішення її інтересів, розвиток творчого потенціалу та професійного росту, моральну орієнтацію, самореалізацію в усіх сферах життєдіяльності. Ми хочемо допомогти студентам знайти себе в житті, як в інституті, так і за його межами. Громадська організація, в якій навчаються, створена зробити студентське життя яскравіше та різноманітніше. Найголовнішими напрямками діяльності в цій галузі стануть:

·  організація культурно-масових заходів, різноманітних акцій,

·  дружніх засідань, зустріч з цікавими людьми, налагодження більш тісного зв’язку з профкомом університету,

·  стимуляція активності студентів.

Також з боку керівника студентського деканату надається підтримка студентам, які бажають від’їхати за кордон для проходження практики та підвищення кваліфікації в іноземній мові в провідних країнах світу.  Студенти можуть перейняти досвід найкращіх галузей виробництва, щоб реалізувати на вітчизняному ринку.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

·  захист прав та інтересів студентів,

·  узгодження їх з правами та інтересами адміністрації,

·  працівників закладу інших категорій, суспільства.

·  залучення студентів до участі у громадському житті, координації діяльності низових органів студентського самоврядування;

·  надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої консультаційної допомоги студентам.

А також сприяння:

·  навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності студентів, забезпеченню виконання студентами своїх обов’язків;

·  створення різноманітних гуртків, секцій, товариств, об’єднань, клубів за інтересами тощо;

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються:

·  законодавством України;

·  рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти;

·  рішенням центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований заклад;

·  рішення засновника Закладу;

·  статутом Закладу;

ІІІ. Основні принципи студентського самоврядування.

Основні принципи діяльності студентського самоврядування.

·  Повага до інтересів, гідності та думки кожного студента;

·  Колегіальність у прийняті рішень та персональна відповідальність за їх виконання;

·  Виборність членів Студентського деканату;

·  Періодична звітність виборних осіб перед студентами про свою діяльність;

·  Повага думки більшості та меншості.

Студентський деканат правочинний приймати рішення за участю в його роботі більшої половини членів. Рішення приймається більшістю голосів членів студентського деканату, які беруть участь у засіданні. Воно має рекомендаційний характер для директора ННІ ТС і обов’язковий характер для студентів.

IV. Структура студентського комітету.

1.     Декан студентського деканату обирається строком на 1 рік.

2.     Декан студентського деканату назначає своїх заступників.

3.     Засідання студентського деканату проводяться два рази на місяць.

4.     Строк діяльності Студентського деканату кожного скликання складає 1 рік.

5.     Студентський деканат організовує і координує роботу за такими напрямками:

·  учбово-виховна робота;

·  наукова робота;

·  спортивна робота;

·  культурно-просвітницька робота;

·  соціальний захист студентів.

V. Права і обов’язки органів студентського комітету.

Органи студентського самоврядування мають право:

Ухвалювати актив, що регламентуе їх діяльність;

Проводити організаційні, освітні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

Погоджувати пропозиції керівництва закладу щодо:

·  Призначення заступника керівника закладу;

·  Відрахування осіб, які навчались у закладі та їх поновлення;

·  Переведення осіб, які навчалися за державним замовленням, на навчання відповідно до укладених угод;

·  Переведення осіб, які навчались відповідно до угод, укладених з фізичними та юридичними особами, на навчання за державним замовленням;

·  Поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку Студентів;

·  Питань студентських містечок та гуртожитків;

Звертатись до керівництва закладу, його дорадчих та робочих органів, державних органів з пропозиціями щодо вдосконалення та реформування навчального процесу, інших напрямів роботи закладу, освітньої галузі та проблем студентського самоврядування вцілому;

Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва, інших посадових осіб закладу, органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань,що належать до кола повноважень цього органу;

Порушувати питання перед керівництвом, іншими посадовими особами закладу щодо дій посадових осіб у випадку утисків чи порушень прав Студентів;


Органи студентського самоврядування зобов’язані:

Проводити власну діяльність в межах чинного законодавства, виконувати вимоги статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

Забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;

Координувати свою діяльність з керівництвом закладу, співпрацювати з ним на засадах партнерства та конструктивності.

VI. Організація органів студентського самоврядування.

Загальні збори студентів

1. Ухвалюють положення, вносячи зміни до нього;

2. Визначають керівний склад;

3. Не менш одного разу на рік – заслуховують звіти керівників представницьких органів студентського самоврядування і вносять ухвалу щодо їхньої персональної діяльності;

4. Обирають представників до колегіальних, дорадчих та робочих органів закладу;

5. Розглядають інші важливі питання життєдіяльності студентів.

Пропозиції щодо змісту річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, що надаються на затвердження до вченої ради закладу, формуються на підставі пропозицій органів студентського самоврядування нижчих рівнів шляхом консенсусу.

Хід засідання фіксується протоколом, який підписується особою, що вела засідання та секретарем.

Склад студентського деканату

 

 Обов’язки керуючих посад

Голова

Голова повинен:

 1. Організовувати роботу й нести персональну відповідальність за ефективність діяльності очолюваного органу, реалізацію запланованих річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування;
 2. Не рідше ніж двічі на рік звітувати перед вищим керівництвом про діяльність студентського самоврядування;
 3. Відповідати за повноту, достовірність та обґрунтованість пропозицій щодо змісту річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування;
 4. Забезпечувати організацію проведення загальних та позачергових зборів студентів.

Заступник голови

Заступник голови повинен:

 1. Створювати різноманітні наукові гуртки для студентів;
 2. Організовувати наукові олімпіади, семінари тощо;
 3. Подавати керівництву інституту пропозиції щодо відзначення та заохочення студентів, які зайняли призові місця у наукових конференціях та олімпіадах.
 4. Організовувати факультативи для студентів, які відстають.

У відсутності голови виконувати всі виші перечисленні обов’язки.

Академічний сектор.

Голова академічного сектора повинен:

 1. Надавати допомогу студентам, які приймають участь у наукових конференціях, диспутах тощо;
 2. Стежити за відвідуванням студентами занять;
 3. Стежити за успішністю студентів;
 4. Надавати допомогу викладацькому складу щодо естетичного виховання студентів. 

Організаційний сектор.

Голова організаційного сектора повинен:

 1. Освічувати достовірну інформацію у студентській газеті та на сайті університету та інституту;
 2. Інформувати студентів за допомогою плакатів, афіш тощо щодо проведення розважальних, спортивних, наукових заходів;
 3. Приймати участь в художньому оформлені сайту інституту.
 4. Підіймати найгостріші питання у студентській газеті або на сайті університету для їх вирішення на рівні вищого керівництва;
 5. Проводити аналіз і робити висновки щодо ефективності роботи інших секторів студентського самоврядування.

Культмасовий сектор

Культмасовий секто повинен:

 1. Організовувати різноманітні заходи у котрих будуть приймати участь усі охочі студенти нашого інституту.
 2. Робити студентське життя більш яскраве та цікавіше.

Спортивний сектор.

Голова спортивного сектора повинен:

 1. Комплектувати збірні команди академгруп, курсів та факультету для проведення різноманітних змагань та спартакіад університету;
 2. Організовувати спортивно-масову роботу у гуртожитках;
 3. Відповідати за повноту, достовірність та обґрунтованість пропозицій, пов’язаних з придбанням та оновленням спортивного інвентарю;
 4. Подавати керівництву інституту  пропозиції щодо відзначення та заохочення студентів, які зайняли призові місця на змаганнях різного рівня.

Секретар.

Секретар повинен:

 1. Вести протоколи засідань, облік виконання рішень;
 2. Відповідати за документообігом;
 3. Відповідати за збереження документації та її архівацію.
Яндекс.Метрика