НАУКОВІ ШКОЛИ

кафедри "Міцність та надійність машин імені В.Я. Аніловича"

ШКОЛА "ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ МАШИН І ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА" 

ЗАСНОВНИК АНІЛОВИЧ ВЕНІАМІН ЯКОВИЧ

професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік

Інженерної Академії України і Російської Академії проблем якості,

доктор технічних наук

(1930 – 2001 р.р.)

Народився 12 травня 1930 р. в м. Харкові в сім'ї службовців.

Закінчив у 1953 р. інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю "Динаміка та міцність машин". Ще будучи студентом, В.Я. Анілович почав самостійну наукову діяльність.

Після закінчення вузу працював на Харківському тракторному заводі.

Інженерна діяльність показала особливу здатність В.Я. Аніловича ефективно використовувати теоретичні методи при розв'язанні повсякденно виникаючих в конструкторському бюро практичних задач. У цей період молодий інженер, досить швидко освоївши специфіку конструкторської роботи, почав доводити колегам і керівництву конструкторського бюро корисність використання розрахункових методів, роблячи це так переконливо, що вже через чотири роки роботи В.Я. Аніловича на заводі, йому було доручено організувати і очолити бюро розрахунків і досліджень.

Проводячи поточні розрахунки елементів трактора, В.Я. Анілович вдосконалював їх методи, узагальнював і систематизував матеріал, що нагромадився,  що надалі привело до написання (спільно з Ю.Т. Водолажченко) монографії (довідники) "Конструювання і розрахунок сільськогосподарських тракторів", широко відомого інженерній громадськості протягом ось вже декількох десятків років.

Певний підсумок робіт на ХТЗ був підведений успішним захистом кандидатської дисертації, в якій була розроблена теорія аналітичного розрахунку плоских шарнірних механізмів, застосована до задач урівноваження грохотів і двигунів, що випускався на ХТЗ. В той час йому було 30 років, і він був першим і єдиним кандидатом технічних наук на заводі.

Подальша його творча і наукова діяльність продовжувалася в УкрНДІСОМ з 1962 по 1971 роки, де він організував і очолив наукову лабораторію надійності сільськогосподарських машин, в якій проводилися і впроваджувалися в галузі сільськогосподарського машинобудування наукові розробки по підвищенню надійності цукрово- і кукурудзозбиральної техніки, на основі статистичних методів динамічних розрахунків. Рівень і результативність цих розробок дали можливість створити в УкрНДІСОМ наукову школу і обґрунтувати головні шляхи і методи забезпечення надійності сільськогосподарської техніки.

За результатами цих робіт В.Я. Аніловичем була підготовлена і захищена в 1967 році докторська дисертація на тему:  "Статистична теорія підресорювання машиннотракторних агрегатів". По матеріалах дисертації була написана (у співавт. з І.Б.Барським і Г.М. Кутьковим) монографія  "Динаміка трактора".

За успішну науково-дослідницьку і викладацьку роботу, підготовку кандидатів наук, В.Я. Аніловичу в 1969 році було присвоєно вчене звання професора.

Прагнучи до систематизації і передачі досвіду наукової роботи, поліпшення підготовки інженерних кадрів, розширенню профілю досліджень в галузі надійності сільськогосподарської техніки, професор В.Я. Анілович прийняв запрошення перейти в Харківський державний технічний університет сільського господарства. У 1971 році ним була організована кафедра  "Надійність, довговічність і опір матеріалів" – перша кафедра такого профілю серед сільськогосподарських вузів колишнього Радянського Союзу.

Наукові ідеї, покладені в основу роботи кафедри, організація навчальної і науково-дослідної роботи, а також міркування про розвиток вузовської науки, її взаємостосунків з галузевими НДІ, Міністерствами і заводами викладені ним в книзі  "Мій шлях в галузеву інженерну науку". При кафедрі в 1973 році була організована Галузева науково-дослідна лабораторія, яка ефективно працювала з великою кількістю підприємств, впроваджувала результати своїх досліджень, розробляла теорію надійності сільськогосподарської техніки і готувала кадри наукових працівників. У монографіях  "Експлуатаційна надійність сільськогосподарських машин",  "Прогнозування надійності тракторів" і  "Забезпечення надійності сільськогосподарської техніки", написаних В.Я.Аніловичем спільно з учнями і співробітниками керованих ним лабораторій і кафедри, були підсумовані і узагальнені результати багаторічної роботи в цьому напрямі.

Неоцінимий внесок зробив В.Я. Анілович в створення наукової школи фахівців в області надійності машин. 28 кандидатських дисертацій було виконано і захищено під його керівництвом, готувалися до захисту 3 докторських дисертацій. Однак кількість його неофіційних учнів важко оцінити, воно непорівняно більше. Він завжди досконально знав зміст і був повноцінним співавтором будь-якої роботи, в якій брав участь. Умів чітко поставити задачу і заздалегідь побачити ефективний шлях її розв'язання. Жодну з початих робіт не залишав незавершеною, вимагаючи цього ж від своїх учнів і співробітників.

Становлення і методичне забезпечення навчальної дисципліни  "Надійність машин" в Харківському державному технічному університеті сільського господарства нерозривно пов'язано з ім'ям професора В.Я. Аніловича. За його задумом і під його керівництвом були підготовлені теоретичний навчальний посібник  "Міцність та надійність машин" і практичний посібник  "Надійність машин в задачах і прикладах". Протягом тридцяти років студенти нашого університету мали щасливу можливість слухати відмічені неповторною індивідуальністю лекції професора В.Я. Аніловича,  отримуючи знання з першоджерела, від їх автора.

Кажучи про педагогічну діяльність Веніаміна Яковича, не можна не пригадати про його незвичайне уміння працювати індивідуально з молодими дослідниками: студентами, аспірантами або інженерами. Він був дуже доступний для спілкування, ніколи не придушував співрозмовника своїм незаперечним авторитетом, поважав і цінив практичний досвід, але при цьому дуже швидко і точно схоплював інженерну суть питання і, використовуючи весь свій могутній інтелектуальний потенціал, з ходу включався в розв'язання проблеми, намічаючи конкретні етапи, основну спрямованість і невідворотно залучав тим самим практично будь-кого в спільну творчу роботу.

Останньою задумкою Веніаміна Яковича за два останніх місяці життя було об'єднати цикл унікальних наукових праць по конструюванню, надійності, випробуванням, доводці техніки і забезпеченню її надійності, сформувати творчий колектив і висунути їх на Державну премію. Така актуальна робота, безумовно, мала б достатньо шансів на успішне проходження в Комітеті по державних преміях України.

Блискучий організатор, вчений і педагог, він залишив після себе фундаментальну наукову спадщину: сформував загальновизнану в СРСР і в Україні наукову школу по надійності, написав 14 монографій і книжок та 386 наукових праць, в тому числі 65 авторських свідоцтв на винаходи. В 2004 році вийшла остання книга проф. В.Я.Аніловича (у співавт. Л.В.Погорелим) "Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин".

Масштабна і яскрава фігура академіка інженерних академій двох слов'янських держав, Заслуженого діяча науки і техніки, талановитого вченого і педагога Веніаміна Яковича Аніловича залишиться не тільки в пам'яті всіх, хто знав його особисто, але і назавжди увійде в історію вітчизняної інженерної науки.

  

Доцент, кандидат технічних наук Гринченко Олександр Степанович

(завідувач кафедри з 2002 по 2006 роки)

Продовжуючи наукові напрямки роботи кафедри - оцінка і прогнозування надійності тракторів і сільськогосподарських машин, підвищення довговічності агрегатів і систем, розробка технічних засобів і методів випробувань елементів машин на надійність, дослідження динамічної міцності вузлів і агрегатів; випробування на надійність с.-г. машин; стандартизація в забезпеченні надійності с.-г. техніки. Результати проведених наукових досліджень використовуються в навчальному процесі при розробці нових посібників для вивчення дисциплін:  "Опір матеріалів", "Надійність машин" і "Основи наукових досліджень", які викладаються на кафедрі. На їх основі були поставлені нові лабораторні роботи, розроблені навчально-методичні матеріали до лабораторних і практичних занять; курсовому і дипломному проектуванню, а також вказівки до проведення практики по курсу "Основи наукових досліджень".

Кафедра приймає активну участь у створенні системи стандартів з надійності у галузі сільськогосподарського машинобудування України. У лютому 2011 року набув чинності стандарт Мінагрополітики України СОУ 74.3-37-04604309 "Випробування сільськогосподарської техніки. Оцінювання показників надійності при скорочених ресурсних випробуваннях", розробниками якого є професори кафедри В.Г. Кухтов (науковий керівник), О.С. Гринченко і доцент О.І. Алфьоров. Проходить заключний етап погодження слідуючий стандарт Мінагрополітики України - СОУ "Техніка сільськогосподарська. Загальні правила задання вимог при нормуванні надійності", у розробці якого також приймають участь співробітники кафедри.

У процесі виконання наукових досліджень формувався і підвищував свою кваліфікацію колектив кафедри. У цей період під керівництвом доц. Гринченка О.С. захистили кандидатські дисертації і почали свою викладацьку роботу доценти кафедри: Клименко М.П., Алфьоров О.І.  Доц. Гринченко О.С. в грудні 2004 року закінчив докторантуру. Під його керівництвом навчаються в аспірантурі декілька аспірантів (випускники ХНТУСГ імені Петра Василенка) і пошукач Нікітенко Ю.Д.

Проведення аспірантських робіт супроводжувалось ресурсними випробуваннями та моделюванням напружено-деформованого стану за методом скінченних елементів. На рис. 1 показаний стенд для ресурсних випробувань доїльного агрегату. Ком'ютерні моделі водокільцевого вакуумного насосу показані на рис. 2 і рис. 3.

  

Рис. 1. Стенд для прискорених випробувань водокільцевого

вакуумного агрегату індивідуального доїння

 

Рис. 2. Водокільцевий вакуумний насос

 

Рис. 3. Моделювання напружено- дефомованого стану крильчатки з поліпропілену


 

Професор, доктор технічних наук Кухтов Валерій Георгійович

(завідувач кафедри з 2006 року)

З 2006р. кафедру очолив доктор технічних наук, професор, академік АІНУ Кухтов Валерій Георгійович. До цього Кухтов В.Г. з 1973р. працював на Харківському тракторному заводі в відділі головного конструктора.

Під керівництвом В.Г. Кухтова в 2006-2011 рр. захистили кандидатські дисертації А.М. Лесь, В.П. Савчук, О.В. Рябушенко, які продовжили розвиток наукових напрямків по оцінці і забезпеченню надійності машин.

На ВАТ "ХТЗ імені С. Орджонікідзе" створено філіал кафедри. Виконуються науково-дослідні роботи з підприємствами Харкова (ВАТ "ХТЗ"), Києва (ООО "Укрзапчасть"), Херсона (ВАТ "ХМЗ"). При виконанні досліджень розроблюється оригінальне стендове обладнання (рис. 4, рис. 5) і широко використовуються сучасні програмні комплекси інженерного аналізу. Створено лабораторію моделювання надійності конструкцій сільськогосподарських машин, в якій проводять свої дослідження магістранти і аспіранти.

 Рис. 4. Пульт управління і реєструюча апаратура

 

Рис. 5. Досліджуваний вузол

З моменту утворення кафедри її співробітниками опубліковано близько 800 наукових статей, 15 монографій і посібників, отримано 73 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. За цей час було виконано і захищено 36 кандидатських і докторських дисертацій.

 

Рис. 6. Стенд для випробувань шліцьових з’єднань

а) натуральній зразок б) кінцево-елементна модель в) візуалізація результатів розрахунку вкладиша;

Рис. 7. Підвищення надійності елементів трансмісії енергетичних засобів загального призначення 

  

Рис. 8 Дослідження навантаженості ведучих мостів фронтального навантажувача

З моменту утворення кафедри її співробітниками опубліковано близько 800 наукових статей, 15 монографій і посібників, отримано 73 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. За цей час було виконано і захищено 35 кандидатських і одна докторська дисертації.ШКОЛА 
"ТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАШИН І ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АПК"

 ЗАСНОВНИК СИЧОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ

доктор технічних наук, професор

(1937 – 2006 рр.)

Народився в с. Покровське Троїцького району Луганської області. У 1961 р. закінчив Харківський політехнічний інститут. З 1961 по 1966 р.р. працював в Українському науково-дослідному інституті сільськогосподарського машинобудування на посадах інженера, ст. інженера, ст. наукового співробітника. З 1966 р. – керівних групи лабораторії надійності. У 1970 р. – захистив кандидатську дисертацію. З 1971 р. – вчений секретар наукової ради інституту; 1975 р. – завідувач лабораторії надійності; 1984 р. – завідувач відділом надійності. У 1995 р. – захистив докторську дисертацію і перейшов до ХДТУСГ на посаду професора кафедри «Технічна експлуатація машин та устаткування». У 1997 р. – присвоєно вчене звання «Професор».

Під його керівництвом працювали молоді аспіранти, що виконували науково-дослідну роботу, спрямовану на підвищення ефективності та працездатності робочих органів сільськогосподарських машин, за спеціальністю: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

 Заснована д.т.н., професором Сичовим І.П наукова школа, розширюється під керівництвом д.т.н., професора Козаченко О.В.

 

Діяльність наукової школи спрямована на підвищення ефективності та працездатності сільськогосподарських машин та розробку засобів для технічного обслуговування і діагностування. Вирішено наукову проблему ресурсозбереження при виконанні технологічних операцій у рослинництві шляхом удосконалення процесів взаємодії енергозасобу і робочих машин, енергетичної оцінки комплексів машин. У цьому напрямку слід відмітити плідну співпрацю науковців з сільськогосподарськими підприємствами, інспекцією Держтехнагляду області, ВАТ “Тернопільський комбайновий завод”, ТОВ “Торгівельний дім „Донснаб”; ВАТ “Гідросила”; ВАТ “Червона зірка”; ННЦ “ІМЕСГ”. За науковим напрямком наукової школи захищено 6 кандидатських та 2 докторські дисертації. За останні три роки в рамках наукової школи було затверджено 6 тем. Ведеться інтенсивна співпраця з вченими Росії, Польщі.


Наукові розробки кафедри технічного сервісу машин доведені до промислового виробництва:

 

Дисковий копач корекнезбиральної машини (патент на винахід № 56556А)

Робочий орган культиватора (патент на корисну модель №39713)

 

Гвинтовий класифікатор (патент на винахід № 65647)

 

Механізм копіювання головок коренеплодів (патент на винахід № 53349А)

 На кафедрі розроблено дослідні зразки:

 

Стенд для діагностування ГСТ-90 (патент на корисну модель №3567)

 

Переносний комплект засобів для діагностування гідросистем машин


Дисертації, які підготовлені науковою школою кафедри

"Технічного сервісу машин"

№ п/п

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Тема дисертації

Науковий керівник

Рік захисту

1

Дюндик С.М.

Дослідження процесу очищення плоских решіт зерноочисних машин та обґрунтування параметрів очисників з комбінованими робочими органами

Завгородній О.І.

1998

2

Мартиненко В. Я.

Механіко-технологiчнi основи підвищення ефективності робочих органів гичкозбиральних машин

Сичов І.П.

2000

3

Желєзняк Т.О.

Підвищення функціональної здатності робочих органів бурякозбиральних машин

Сичов І.П.

2000

4

Романюк Г.С.

Розробка засобів та обґрунтування параметрів процесу локального внесення в ґрунт сипучих мінеральних добрив

Завгородній О.І.

2004

5

Козаченко О.В.

Ресурсозбереження в сільськогосподарських агрегатах при виконанні технологічних операцій у рослинництві

Сичов І.П.

2006

6

Блезнюк О.В.

Обґрунтування методу підвищення працездатності та параметрів дисків викопуючого пристрою коренезбиральної машини

Козаченко О.В.

2007

7

Романченко В.М.

Обґрунтування параметрів і розробка механізму копіювання гичкозбиральної машини

Козаченко О.В.

2008

8

Клімов П.М.

Оценка и контроль технического состояния трансмиссии машинно-тракторных агрегатов путем вибродиагностирования

Войтов В.А.

2008

9

Шкрегаль О

Обґрунтування параметрів процесу і енергозберігаючих робочих органів культиваторів

Козаченко О.В.

2011

10

Дзюба О.А.

Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів сортувалки бульб картоплі

Козаченко О.В.

2011

 

 

 

 

Яндекс.Метрика