Співпраця кафедри ТМ з Печенізьким районом

Кафедра ТМ підтримує постійні зв’язки з керівництвом та освітянськими організаціями підшефного Печенізького району  Харківської області. Співпраця здійснюється у трьох основних напрямках:

  1. у рамках виконання Програми діяльності Слобожанського навчально-практичного центру сталого розвитку сільських територій Харківщини («Рідне село»);
  2. у рамках організації в межах Печенізького району ефективної системи освіти та раціонального використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів як Печенізького району, так і ХНТУСХ ім. Василенко (створення та діяльність освітнього округу «Освіта майбутнього»);
  3. у рамках покращення консультаційно - профілактичної роботи серед сільської молоді Печенізького району з питань, пов'язаних з розкриттям можливостей, які відкриваються перед ними в результаті отримання вищої освіти в ХНТУСГ: профорієнтаційної роботи, лекцій, презентацій, практичних занять із залученням провідних фахівців Харківського національного технічного університеті сільського господарства  – шляхом створення та роботи на базі кафедри Регіональної громадської організації «Печенізьке Земляцтво».

По першому напрямку:

21.10.2013 р. за участю завідувача кафедрою проф.Тришевського О.І. та доц. Краснощока Ю.С. відбулась нарада  голів  селищних рад району щодо оформлення документів програми «Рідне село».

Нарада представників кафедри ТКМ з головами селищних рад Печенізького району

 

  

 

 

 

 

 

 

26.11. 2013 р. відбулась зустріч завідувача кафедрою проф. Тришевського О.І. та доц. Краснощока Ю.С. з Головою Печенізької районної ради Дацуном О.В., на якої обговорювалися деякі питання взаємодії ХНТУСГ та адміністрації Печенізького району в питаннях вирішення окремих проблем селищних громад району.

Досягнута  угода з керівництвом ННІ бізнесу і менеджменту щодо можливості проведення інформаційно-консультативних інтернет-зустрічей з зацікавленими представниками селищних рад Печенізького району через програму Skype для пояснення окремих питань сільської економіки, зокрема, оподаткування та інш.

На прохання Голови Печенізької районної ради Дацуна О.В.  для роботи щодо реалізації стратегічних напрямів розвитку галузі рослинництва у районі у листопаді 2013 року була надана видана  ХНТУСГ збірка комплексних технологічних карт щодо оброблення та вирощування продукції рослинництва.

 

По другому напрямку:

 

У листопаді 2013 р. розроблено та з директором Печенізького ліцею ім. Семиградського – базового навчального закладу району   підписано положення щодо створення у районі освітянського округу «Освіта майбутнього» (Додаток №1), у рамках якого підписані двосторонні договори про спільну профорієнтаційо-просвітнянську діяльність з усіма  навчальними закладами району – ліцеєм ім.Семиградського, Мартівською та Артемівською загальноосвітніми школами (Додаток №2).

Співробітники кафедри ТКМ протягом поточного навчального року три рази виїжджали до Печенізького району, де проводили зустрічі з питань профорієнтаційної роботи серед сільської молоді.   З випускниками навчальних закладів району проведені тематичні зустрічі з інформацією про можливості, умови та переваги отримання вищої освіти у ХНТУСГ.

 

По третьому напрямку:

 

З метою покращення просвітньо-профорієнтаційної  роботи у Печенізькому районі, кафедрою було розроблено Положення про регіональну організацію "Печенізьке земляцтво", яке 27.11 2013 р. було розглянуте та погоджене Ректором університету.

 У грудні 2013 р. на базі кафедри ТКМ  відбулись збори студентів Печенізького району, Харківської області, які навчаються в університеті. Студентство (усього 12 чоловік) било представлено чотирма ННІ университету.  

Були розглянуті та обговорені цілі та завдання створюваної громадської організації «Печенізьке Земляцтво», права та обов’язки її членів, основи організації роботи земляцтва.05.12.13 р.) було розглянуте та погоджене розроблене Положення про регіональну громадську організацію  «Печенізьке Земляцтво» у м. Харкові при Харківському національному технічному університеті сільського  господарства імені П.Василенка (Додаток №3), проведені організаційні збори членів Земляцтва, призначено його Голову та заступника голови. Розроблений план роботи.

У рамках виконання плану роботи Земляцтва у поточному навчальному році були розглянуті питання аналізу успішності навчання студентів - печенізців у осінньому семестрі, проведена зустріч з студентами, на якої були роз’ясненні нові правила вступу до ХНТТУ та інших учбових закладів м.Харкова, за участю викладачів кафедри та членів Печенізького земляцтва відбулась низка бесід з випускниками навчальних закладів Печенізького району щодо залучення їх до вступу  у ХНТУСХ, усі випускники були запрошені до участі Дня відкритих дверей у  Університеті. Планується налагодження контактів з випускниками ХНТУСХ, які працюють у Печенізькому районі для залученні їх до профорієнтаційної роботи, організація екскурсій по пам’ятним містам Печенізького району, м. Харкова, України.

 

 

 

 

Додаток №1

УКРАЇНА

Положення

про освітній округ

«ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО»

 

ПОГОДЖЕНО

В.о. ректора Харківського

Національного технічного

університету сільського

господарства ім. П.Василенка

______________Л.М.Тіщенко

«___» __________20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО

директор Печенізького

ліцею ім.Г.Семирадського

Печенізької районної ради

Харківської області

___________ Р.Г.Калиниченко

«___» __________20__ р.

 

Харків 2013

Загальні положення

1.  Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу «Освіта майбутнього» (далі - округ)

1.1.       Освітній округ «Освіта майбутнього» не є юридичною особою та його діяльність має некомерційний характер.

1.2.       Відносини між суб'єктами округу оформлюються договорами.

1.3.   Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського Печенізької районної ради Харківської області та Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка виконують функції опорних закладів (далі - опорний заклад).

2.  Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3.  Округ утворюється з метою:

- організації в межах адміністративно-територіальної одиниці ефективної

системи освіти;

-         забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної загальної

освіти,     допрофесійного  навчання  незалежно від місця їх проживання;

удосконалення довузівської підготовки абітурієнтів і виявлення обдарованих

школярів;

-         ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників

навчальних закладів;

-         раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної

бази суб'єктів округу, її зміцнення та модернізації.

4.  Основними завданнями округу є :

- створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечена навчально-виховного процесу;

- підтримка та розвиток загальноосвітніх та профільних класів;

- професійна   орієнтація учнів, реалізація допрофільної підготовки профільного навчання;

- розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей;

- удосконалення   матеріально-технічної   бази   навчальних   закладів,   які   є суб'єктами округу;

- науково-методичне, психолого-педагогічне, науково-дослідницьке забезпечення роботи з обдарованими та здібними учнями;

- створення експериментальних майданчиків;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створення навчальних посібників, індивідуальних програм;

- розповсюдження і впровадження найбільш ефективних, інноваційних методів і технологій навчання, нових форм організації навчального процесу;

- соціальна підтримка освітніх послуг;

- ресурсна підтримка реалізації освітянських заходів суб'єктів округу.

 

5. Суб’єктами округу є:

- Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського Печенізької районної ради Харківської області;

- Харківській національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка.

Порядок утворення округу

6.  Положення про освітній округ схвалюють керівники навчальних закладів.
7.Управління опорним закладом здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його статуту та цього Положення.

Рада округу

  1. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу.
  2. Рада округу формується з керівників суб'єктів округу.

10.Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

11. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше, ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що в засіданні бере участь не менше, ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

12.Рада округу розробляє положення про округ, яке погоджується з усіма керівниками суб'єктів округу та затверджується управлінням освіти.

13. Рада округу:

-        подає пропозиції управлінню освіти щодо організації навчально-виховного

процесу;

-                     координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання

наявної матеріальної  бази   суб'єктів  округу для позаурочної, гурткової,

секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

-         сприяє діяльності соціальної, психологічної служб;

-         координує разом із  районним  методичним   центром   методичну  роботу,

спрямовану на

-                     організацію надання навчально-методичних консультацій  працівникам суб'єктів округу,

-                     удосконалення діяльності методичних об'єднань, інших структурних

підрозділів суб'єктів округу;

-                     співпрацю з вищими навчальними закладами та закладами післядипломної

освіти;

-                     звітує про свою діяльність не рідше, ніж один раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб'єктів округу.

 

Організація навчально-виховного процесу в окрузі

  1. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб'єктів округу.
  2. Суб'єкти округу проводять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб'єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

16.  Для проведення факультативних занять, курсів за вибором, занять у спортивних гуртках та спортивних секціях можуть залучатися працівники
закладів культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.

17.    Режим роботи суб'єктів округу встановлюється у межах часу, визначеного у встановленому порядку   планом роботи суб'єктів округу.

18. У разі, коли допрофільна підготовка та профільне навчання забезпечуватиметься на базі опорного закладу, педагогічними працівниками опорного закладу, предмети можуть викладатися педагогічними працівниками опорного закладу.

19. Із метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідще, ніж один раз на рік, проводяться спільні засідання педагогічної ради школи та методичної ради університету. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань кожного суб'єкта округу.

 

Додаток №2

Угода про спільну освітню діяльність

м. Харків                                                               « 04 » вересня  2013 року

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка в особі в.о. ректора Тіщенка Леоніда Миколайовича який діє на основі Статуту, Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського Печенізької районної ради Харківської області в особі директора навчального закладу – Калиниченко Раїси Григорівни, яка діє на підставі Статуту (далі - Сторони), уклали угоду про наступне:

1. Сторони визнають, що освітній округ «Освіта майбутнього» є добровільним об'єднанням навчальних закладів, яке спрямовує свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження профільного навчання за філологічним та природничо-математичним напрямами, координації спільної навчальної, наукової та суспільної діяльності, забезпечення всебічного розвитку особистості, інтеграції освіти і науки за рахунок використання результатів наукових досліджень у навчально-виховному процесі, встановлення тісних зв'язків між освітніми, науково-дослідницькими організаціями (далі - Суб'єктами округу). Опорним закладом освітнього округу «Освіта майбутнього» є Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка.

  1. 2.       Предмет угоди

 

2.1.       Предметом цієї угоди є взаємна співпраця Сторін як Суб'єктів округу «Освіта майбутнього» щодо створення єдиного освітнього простору та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізації профільної та допрофільної підготовки, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій, удосконалення доступної, неперервної, багаторівневої і додаткової освіти.

2.2.  Метою взаємодії Сторін є:

-  формування єдиного науково-освітнього простору;

-  інтеграція у світовий науково-освітній простір;

-  підвищення ефективності використання наукового, науково-педагогічного потенціалу, матеріально-технічних, навчально-лабораторних, інформаційно-комунікаційних ресурсів, бібліотечних фондів суб'єктів округу, проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямками освіти, науки, культури і соціальної сфери;

-  організація ефективної системи освіти, спрямованої на створення умов для поглибленого вивчення хімії, біології, фізики, математики, української мови, забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної загальної середньої освіти.

-   

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Сторони мають право:

3.1.1.   Надавати пропозиції до управління освіти Печенізького району Харківської області, Ради освітнього округу «Освіта майбутнього» щодо напрямів диференціації (профілів навчання), подальшого розвитку освітнього округу.

3.1.2.   Сторони мають право на розповсюдження через комп'ютерні мережі навчально-методичних матеріалів, розроблених у навчальних закладах.

3.1.3.   Із метою виконання дійсного договору передбачена співпраця за напрямками:

-         надання науково-методичної допомоги у проведенні дослідницької та
проектної роботи на базі суб'єктів округу;

-         здійснення наукового керівництва дослідницькою і проектною діяльністю учнів у галузі природничих і філологічних наук;

-                       надання методичної допомоги з викладання   профільних дисциплін у школі, у створенні навчальних програм, спецкурсів, факультативів;

-                       проведення спільних конференцій;

-         надання інформаційної, профорієнтаційної допомоги, спрямованої на залучення випускників до вступу до університету.

3.2. Сторони зобов’язуються:

3.2.1.   Забезпечувати дотримання Положення про освітній округ та виконання рішень Ради освітнього округу «Освіта майбутнього».

3.2.2.    Відповідати умовам, необхідним для якісного здійснення навчально-виховного процесу за природничо-математичним та філологічним напрямами.

3.2.3.    Здійснювати забезпечення та утримання матеріально-технічної бази навчальних закладів, які є суб'єктами освітнього округу «Освіта майбутнього».

3.2.4.    Використовувати матеріально-технічну базу суб'єктів освітнього округу «Освіта майбутнього» на безоплатній основі для реалізації заходів передбачених планами роботи освітнього округу.

3.2.5. Проводити спільні засідання педагогічної та методичної ради Сторін округу з метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше, ніж один раз на рік.

3.2.6.   Забезпечувати в період літньої навчальної практики проведення навчальних екскурсій для учнів основної школи та організацію науково- дослідної роботи на відповідних кафедрах університету з учнями профільних класів.

3.2.8 Створити план спільної роботи Суб'єктів округу «Освіта майбутнього» з визначенням строків і відповідальних за проведення заходів.

4. Права та обов'язки опорного закладу

4.1. Опорний заклад має право:

4.1.1. Звертатися до Ради освітнього округу «Освіта  майбутнього» з пропозиціями стосовно вдосконалення спільної роботи Сторін.

4.1.2. У процесі спільної діяльності вводити в дію нові технологічні схеми та вносити зміни та доповнення до діючих технологічних схем, із попереднім погодженням їх із Радою освітнього округу «Освіта майбутнього», якщо вони зачіпають права Сторін або стосуються спільних інтересів щодо діяльності освітнього округу «Освіта майбутнього».

4.2. З метою виконання цього договору про науково-методичне співробітництво опорний заклад зобов’язується:

4.2.1. Забезпечувати діяльність з проблем безперервної профільної освіти, головною метою діяльності якої є розробка та впровадження в освітній процес єдиного комплексу навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників та наочностей для забезпечення високої якості освітнього процесу, допрофільної підготовки та профільного навчання.

4.2.2. Концентрувати та ефективно використовувати кадрові, інформаційні, матеріальні, фінансові ресурси, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів.

4.2.3. Надавати методичну допомогу школі за напрямами діяльності:

–  впроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес;

- надавати інформаційну та профорієнтаційну допомогу;

-   розробляти та створювати спільно з кафедрами інтегровані навчальні
програми, інтегровані індивідуальні навчальні плани і програми.

4.2.4. Продовжувати співробітництво з метою створення наукових шкільних товариств природничо-математичного напряму.

4.2.5. Надавати методичну допомогу в проведенні творчих конкурсів різних рівнів із залученням представників університету до складу журі.

4.2.6. Створити єдину систему виховної роботи.

 

4.2.7. Допомагати школам у виданні спільних друкованих робіт у рамках співробітництва.

4.2.8.  Здійснювати моніторинг і аналіз діяльності в межах співробітництва.

4.2.9.  Забезпечувати на період літньої навчальної практики проведення навчальних екскурсій для учнів основної школи та організацію науково-дослідницької роботи на відповідних кафедрах університету з учнями
профільних класів.

4.2.10. Залучати школу до активної участі у традиційному заході «День відкритих дверей».

5. Обставини непереборної сили

5.1 Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за цією Угодою може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

5.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має негайно повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується вповноваженим на те органом.

5.3.  При настанні обставин непереборної сили Сторони звільняються від
відповідальності за невиконання своїх зобов'язань.

6. Розірвання угоди

Угода може бути розірвана в односторонньому порядку в наступних випадках:

-   при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань;

-   за бажанням однієї Сторони.

При цьому Сторона-ініціатор зобов'язана письмово повідомити інші Сторони про розірвання Угоди, але не менше, ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання Угоди.

7. Розв'язання суперечок

При виникненні розбіжностей під час виконання умов Угоди Сторони вирішують їх на засіданні Ради освітнього округу.

У разі відсутності взаємної згоди спори за цією Угодою розглядаються згідно з законодавством України.

8. Термін дії Угоди

8.1. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами та діє до 01.07.2012.

8.2. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну умов Угоди за один місяць до закінчення її дії, вона вважається продовженою на той самий термін і на тих самих умовах, що передбачені цією Угодою.

9. Інші умови

9.1. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовому вигляді та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.2.   У випадках, не передбачених цією Угодою, Сторони керуються законодавством України.

9.3 Ця угода складена в двох  примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному з кожної зі Сторін.

10. Підписи сторін

В.о. ректора Харківського національного

технічного університету сільського

господарства ім. П.Василенка

__________________Л.М.Тіщенко

«13»  09  2013 р.

Директор Печенізького

ліцею ім. Г.Семирадського

Печенізької районної ради

Харківської області

___________ Р.Г.Калиниченко

«04»   09   2013р.

 

 

  Додаток № 3

УКРАЇНА

Положення
про регіональну громадську організацію
«Печенізьке Земляцтво » у м. Харкові при Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені П.Василенка
( ХНТУСГ)

ПОГОДЖЕНО
ректор Харківського
Національного технічного
університету сільського
господарства ім.П.Василенка
___________Л.Н.Тіщенко
«_27_» __11__2013     р.

 

 

 


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


I.I. Регіональна громадська організація «Печенізьке Земляцтво», іменована надалі «Земляцтво» є добровільним об'єднанням громадян (земляків), що народилися в Печенізькому районі Харківської області, та навчаються в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені П.Василенка, для спільної реалізації цілей і завдань, передбачених цим Положенням.

1.2. Земляцтво в своїй діяльності керується принципами добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3 . Земляцтво не є юридичною особою і його діяльність має некомерційний характер

2 . ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ЗЕМЛЯЦТВА

Основними цілями і завданнями Земляцтва є:

2.1 Взаємодія і налагодження зв'язків з органами влади, в тому числі з трудовими колективами навчальних закладів Печенізького району Харківської області, в питаннях реалізації цілей і завдань створеного в районі освітнього округу «Освіта майбутнього», а також підписаних з навчальними закладами району Угод про спільну освітню діяльність.

2.2 Підтримка та сприяння здійсненню різних ініціатив і проектів у сфері освіти, науки, культури, і суспільного життя як Печенізького району, так і Харківського національного технічного університету сільського господарства.

 2.3 Об'єднання земляків - печенізців, що проживають в м. Харкові та навчаються в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені П.Василенка, для спільної профорієнтаційної роботи серед випускників навчальних закладів Печенізького району.

2.4 Проведення консультаційно - профілактичної роботи серед сільської молоді Печенізького району з питань, пов'язаних з розкриттям можливостей, які відкриваються перед ними в результаті отримання вищої освіти в ХНТУСГ: лекцій, презентацій, практичних занять із залученням провідних фахівців Харківського національного технічного університеті сільського господарства.

2.5 Проведення широкої інформаційно - пропагандистської роботи з питань отримання спеціальностей в ХНТУСГ , умов прийому до Університету, форм і умов довузівської підготовки та інших питань , що цікавлять абітурієнтів.

 


3. ЧЛЕНИ ЗЕМЛЯЦТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Членами Земляцтва можуть бути громадяни України проживають в Печенізькому районі Харківської області, які навчаються в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені П.Василенка і визнають цілі і завдання, що стоять перед Земляцтвом .

3.2. Члени Земляцтва мають право:

• відвідувати будь-які заходи, здійснювані Земляцтвом та брати участь у їх підготовці;

• брати участь у виробленні і прийнятті рішень, спрямованих на поліпшення профорієнтаційної роботи серед молоді Печенізького району;

• вносити пропозиції, спрямовані на вдосконалення роботи Земляцтва;

• залучати в профорієнтаційну роботу своїх знайомих і родичів, запрошувати їх для участі в проведених Земляцтвом заходах;

• користуватися наявною в ХНТУСГ поліграфічною рекламною продукцією (книгами, брошурами, проспектами), аудіо- та відео- матеріалами з питань залучення сільської молоді, випускників навчальних закладів Печенізького району до навчання в ХНТУСГ.

3.5 . Члени Земляцтва зобов'язані:

• активно сприяти і особисто брати участь у здійсненні завдань Земляцтва;

• брати посильну участь у виконанні планів роботи Земляцтва .

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗЕМЛЯЦТВА


4.1 Діяльність Земляцтва здійснюється на основі добровільної участі земляків - печенізців - студентів ХНТУСГ.

4.2 Вищим органом Земляцтва є загальні збори його членів, що проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на семестр.

4.3 Діяльність Земляцтва здійснюється на основі перспективних планів роботи, розглянутих і прийнятих на загальних зборах.

4.4 Керівництво роботою Земляцтва покладається на його Голову та заступника, які обираються на загальних зборах з числа членів Земляцтва.

4.5. Загальні збори:

• затверджує Положення про регіональну громадську організацію «Печенізьке Земляцтво »;

• у разі потреби стверджує внесення змін і доповнень до Положення про Земляцтво;
•  обирає Голову та його заступника терміном на два роки з правом подальшого переобрання на новий термін;

• заслуховує і затверджує звіти про виконану членами Земляцтва профорієнтаційну роботу;
• вирішує будь-які інші питання, пов'язані з діяльністю Земляцтва .


4.6. Загальні збори правомочні, якщо на ньому присутні більше половини членів Земляцтва. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх. Роботою Загальних зборів керує  Голова Земляцтва.

 

 

Завідувач кафедри: Тришевський Олег Ігорович, професор, доктор технічних наук
Адреса: 661002, м. Харків, вул. Алчевських 44, вул. Різдвянна, 19
Телефон: (057) 716-41-53, 712-28-33
E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Кафедра технології матеріалів відноситься до ННІ Технічного сервісу, вона була заснована в період організації ХІМСГ у 1930 році. В різні роки кафедру очолювали доценти Н.Комар, А.Петровський, М.Чупіс, М.Іванов, А.Жуков, М.Дубко, Ю.Смірнов, М.Татарінцев, професор І.Куварзін, доцент П.Гужін, професор М.Пилипенко. З вересня 2008 року кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Тришевський О.І.

У теперішній час кафедра ТМ входить до складу ННІ Технічного сервісу ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Склад кафедри Технологія матеріалів

         На кафедрі працює 10 співробітників: 1 професор, 3 доцента, 2 старших викладачі, 1 асистент, 3 особи навчально-допоміжного складу. Кафедра розташована в двох навчальних корпусах, в яких займає площу 710м2 та має 8 навчальних лабораторій, 3 наукові лабораторії і майстерню для навчальної практики, що включає слюсарну дільницю на 1 групу студентів, ковальську і ливарну дільницю на 0,5 груп кожну, дільницю паяння металів твердими і м’якими припоями на 1 групу, дільницю зварювання металів на 0,5 групи. В розпорядженні кафедри знаходяться 23 металообробні верстати, 12 одиниць зварювального обладнання (машини для контактного, стикового та шовного зварювання, зварювальні трансформатори та випрямлячі), 6 печей для плавки і нагріву металу, 11 приладів для вимірювання твердості металів, 5 розривних машин різного типу, 8 металографічних і вимірювальних мікроскопів, 2 гідравлічних преси та інше наукове і навчальне обладнання.

Основне місце розташування кафедри – Вул. Алчевських 44

Приміщення кафедри:

Вул. Алчевських 44

Вул. Різдвяна (Енгельса) 19

ауд.

Назва аудиторії

Площа

м2

ауд.

Назва аудиторії

Площа

м2

Лабораторія металознавства

81

103

Лабораторія обробки матеріалів різанням

135

Лабораторія паяння

46

104а

Лабораторія електро-

зварювання

75

Лабораторія  металографії

18

104б

Лабораторія лиття та

Обробки тиском

35

Викладацька

80

104в

Викладацька

35

Лаборантська

40

108б

Лабораторія полімерних матеріалів

21

Складське приміщення

18

Підвал

4 складські при-міщення

 

8

Дільниця слюсарної обробки

45

 

 

 

10

Комп’ютерний клас

75

 

 

 

Сумарна площа

  403

Сумарна площа

301

         На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”, „Системи автоматизованого проектування технологічних процесів”, „Технологічні основи машинобудування”, „Технологія виготовлення робочих органів сільськогосподарської техніки”, „Новітні технології в сучасному машинобудуванні”, а також проводяться заняття з навчальної технологічної практики з метою набуття студентами практичних навичок, роботи із знаряддям праці в сфері технології матеріалів.

 Проходженнянавчальної технологічної практики

Колектив кафедри постійно веде роботу спрямовану на інтенсифікацію навчального процесу, поглиблення у студентів теоретичних знань та розвитку у них професійних умінь і навичок інженерного пошуку в нових умовах господарювання, проявлення їх індивідуальності та самостійності.

Вивчення будову матеріалів

Професорсько-викладацьким колективом кафедри зроблено вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки в галузі підвищення довговічності деталей машин, механічної обробки матеріалів, що важко оброблюються, технологій ливарного і прокатного виробництва.

Технології та обладнання для виготовлення профілів високої жорсткості вперше у світові практиці впроваджено у виробництво на Магнітогорському металургійному комбінаті, де опановано виробництво більш ніж 70 типів нових профілів для різних галузей машинобудування.

Значне місце в науковому пошуку кафедрі займають дослідження полімерних фільтрувальних матеріалів, які започаткував професор І.Куварзін у 1976 році. На кафедрі проводяться дослідження динаміки дефектів кристалічної грати, а також дослідження і розробка технології та обладнання для валкової формовки економічних профілів високої жорсткості. Сьогодні на кафедрі проводяться дослідження і розробка фільтрувальних систем для очищення рідин, а також для відділення води і масел від стиснутих газів з використанням високо пористих матеріалів.

Випробування фільтроелементів типу ФЕП

Колектив кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з Українським державним науково-дослідним вуглехімічним інститутом „УХІН”, науково-виробничою фірмою „Філсі”, АТЗТ ПКТБ „Електротехмонтаж”, ЗАТ „Манометр”, ПП „Чистый континент”, ПП „МЕКАП” м. Харків, Донбаським гірничо-металургійним інститутом, НВП „АНТЕК-Автоматика” м. Северодонецьк, НВП „Промзв’язок” м. Одеса, ВАТ „Стінолбіотех”, ТОВ „Гроза”, м. Київ та іншими науковими закладами і виробничими підприємствами. З усіма цими підприємствами у останні роки кафедрою були заключені та виконані господарчі договори, або договори про творчу співпрацю, у рамках яких виконувались конкретні дослідження та розробки.

 

Склад кафедри

Наукова діяльність

Наукова школа

Профорієнтаційна робота

Яндекс.Метрика