Левкіна Руслана Володимирівна
Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХНУ імені В.Н. Каразіна) у 1991 році. Стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Підвищення ефективності енерговикористання в овочівництві» (2003 р.). У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Стратегічне управління виробничою діяльністю підприємств овочівництва: теорія, методологія, практика».
Має досвід роботи у науково-дослідних установах мережі Національної академії аграрних наук України. Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних робіт Д 64.832.02.
Керує підготовкою аспірантів та здобувачів наукового ступеня. Під керівництвом Левкіної Р.В. захищені 2 дисертаційні роботи.
Левкіна Р.В. є членом редакційної колегії фахових наукових видань:
- «Вісник ХНТУСГ: економічні науки» (відповідальний секретар);
- «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (відповідальний секретар)
- International Scientific E-Journal «Agricultural and Resource Economics».
Сфера наукових інтересів:
- зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів аграрного бізнесу;
- сталий розвиток аграрних підприємств;
- стратегічне управління підприємствами-виробниками овочевої продукції;
- управління соціально-економічними системами в умовах турбулентності економіки.
Має понад 100 наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, монографії тощо.

Викладає дисципліни: 

- Валютний ринок і валютні операції
- Основи товарознавства
- Товарознавство (харчові та нехарчові товари)
- Управління міжнародною торгівлею та бізнесом
- Світові та регіональні ринки
- Технології торгівлі.


 

Сумець Олександр Михайлович
д.е.н., професор, академік АЕН України

Закінчив Харківський автомобільно- дорожній університет (ХАДУ) (1983 р.) і Харківський інститут бізнеса і менеджмента (ХІБМ) в (2010 р.). Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 - Експлуатація автомобільного транспорту на тему: «Прогнозування потреби в запасних частинах для агрегатів трансмісії вантажних автомобілів» (1988 р.) та дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Логістична діяльність підприємств олійно-жирової галузі та оцінка її ефективності» (2016 р.).
Нагороджений відзнакою «DOCENDO DISCІMUS» (УО «Полоцький державний університет», 2012 р.) та медаллю «За відданій справі» (ВО “Країна”, 2014 р.).
Приймав участь у підготовці проекту Національної доктрини реформування і розвитку логістичної системи державних закупівель України. Член НМК МОН України по спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність».
Є головним редактором електронного наукового спеціалізованого видання «International Scientific E-Journal "Agricultural and Resource Economics"» та членом редакційної ради професійного наукового видання: «Вчені записки», «Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Керує аспірантами.
Сфера наукових інтересів:
- логістика та операційний менеджмент;
- економічна безпека та стратегія підприємства.
Опубліковано понад 500 наукових і методичних праць, має патенти і авторські свідоцтва.


 

Гіржева Ольга Миколаївна
к.е.н., доцент

Закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Економічні механізми підвищення ефективності формування сировинної бази молокопереробних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Має досвід роботи на посаді бухгалтера-економіста. Є сертифікованим членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, має кваліфікацію за програмою САРА (Certified Agricultural Professional Accountant).
Сфера наукових інтересів:
- розвиток підприємництва в Україні;
- розвиток фінансово-кредитних відносин;
- обліково-аналітичне забезпечення підприємницької та торгівельної діяльності.
Має низку наукових праць у фахових вітчизняних виданнях.

Викладає дисципліни: 

- Вступ до фаху
- Інфраструктура товарного ринку
- Економіка суб’єктів підприємництва
- Підприємницька діяльність в АПВ
- Фінанси і кредит.


 

Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна
к.е.н., доцент

Закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Має досвід роботи на посаді економіста.
Сфера наукових інтересів:
- розвиток кредитної кооперації в контексті розвитку підприємництва на Україні;
- розвиток виробничих кооперативів в аграрному секторі економіки;
- інтеграція та кооперація сільськогосподарських підприємств.
Має низку наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях.

Викладає дисципліни: 

- Договірні взаємовідносини у підприємництві
- Лідерство, партнерство у підприємницькій діяльності
- Маркування, фальсифікація та митне оформлення агропромислової продукції
- Операційний менеджмент торгівельної та біржової діяльності
- Підприємництво у сфері послуг
- Планування бізнесу та оцінка його ефективності
- Стратегії торгівельних підприємств
- Управління інтелектуальним підприємництвом.


 

Петренко Анна Віталіївна
к.е.н., старший викладач

Закінчила Харківський національний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Менеджмент організацій».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Удосконалення системи маркетингової інформації на підприємствах овочепродуктового підкомплексу» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Має досвід роботи приватним підприємцем. Має сертифікат участі у програмі обміну для викладачів “Faculty exchange program” в національному університеті штату Колорадо, США.
Сфера наукових інтересів:
- розвиток підприємництва в Україні;
- розвиток маркетингової діяльності суб’єктів АПК;
- удосконалення системи функціонування підприємств за допомогою використання інновацій.
Має низку наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях.
Підтримує співпрацю з такими міжнародними університетами:
- Національний університет штату Колорадо, США (Colorado State University, USA)
- Словацькій університет сільського господарства в м. Нітра, Словаччина (Slovak University of Agriculture in Nitra)

Викладає дисципліни:

- Управління якістю у підприємництві
- Торгівельна діяльність в АПВ
- Світова торгівля агропродукцією
- Підприємництво у ЗЕД
- Основи підприємництва
- Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності в агроопромисловій сфері
- Венчурний бізнес. 

Ряснянська Альона Миколаївна
к.е.н., асистент

 Закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальностями «Облік і аудит», «Землевпорядкування та кадастр».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Власність на землі сільськогосподарського призначення та її вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Сфера наукових інтересів:
- відносини власності в сільськогосподарських підприємствах;
- розвиток земельних відносин в Україні;
- біржова діяльність;
- оціночна діяльність.
Має низку наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях.

Викладає дисципліни: 

- Біржі та біржова діяльність
- Біржовий аналіз
- Біржовий товарний і фондовий ринок
- Ефективність інноваційної діяльності
- Методологія і організація науковий досліджень
- Основи торгівельної та біржової діяльності (нова)
- Оціночна діяльність
- Стратегії та управління бізнесом
- Товарна інноваційна політика
- Управління ефективністю торгівельної діяльності
- Управління конкурентоспроможністю.


 

Бічевін Максим Вікторович
аспірант

В 2015 році закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «міжнародна економіка». Тема дипломної роботи: «Вплив транснаціональних корпорації на міжнародному фінансову економіку». У 2017  році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «менеджмент».Тема магістерської роботи: «Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на прикладі ТОВ “Новий сад”». Навчається в аспірантурі з 2017 року.
Сфера наукових інтересів:
- формування та функціонування ринків органічної аграрної продукції;
- управління зовнішньо економічною діяльністю.


 

Рикова Ганна Петрівна
старший лаборант


Закінчила Кіровський транспортний технікум у 2014 р. за  спеціальністю “Будівництво, обслуговування та ремонт залізничної колії ” та Харківський національний технічний університет  сільського господарства імені Петра Василенка у 2017 р. за напрямком підготовки “Деревооброблювальні технології”.
Сфера професійних інтересів:
- діловодство за системою менеджменту якості;
- сучасні комп’ютерні технології;
- дизайн інформаційних матеріалів;
- міжнародні стандарти ведення діловодства;
- підготовка та організація кафедральних заходів.

Яндекс.Метрика