ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ХНТУСГ ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

1930р. - Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) був одним з перших сільськогосподарських вузів інженерного профілю, створений у часи колективізації Постановою Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів СРСР від 23 липня 1930 року № 40/237 на базі відділень механізації та електрифікації Харківського і Полтавського сільськогосподарських інститутів. 
З 1950 року для 54 іноземних держав підготував 1139 висококваліфікованих фахівців. 

1994р. - Харківський державний технічний університет сільського господарства (ХДТУСГ), створений на базі ХІМЕСГ Постановою Кабінету Міністрів України № 244, 20 квітня - став єдиним і провідним ВНЗ в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю IV рівня акредитації. 

З 1996 року в університеті функціонує єдиний в Україні Центр соціологічних досліджень села, який має плідні міжнародні зв'язки з Гарвардським університетом (США). 

З 1996 року в університеті функціонує єдина в Україні кафедра ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування", що має офіційний міжнародний статус. 

2000р. - ХДТУСГ є представником України та засновником разом з Росією і Білоруссю Євро-Азіатської асоціації інженерів сільського господарства у відповідній світовій асоціації, яка об'єднує і координує діяльність агро-інженерного співтовариства. 

У 2002 році в університеті вперше в Україні створено Інститут інноваційного менеджменту для прогнозування інноваційних ситуацій в агропромисловому комплексі регіону. 

У цьому ж році почав роботу обласний культурно-освітянський німецький центр (Дойчес Центрум), що сприяє розширенню дружніх відносин між університетом та відповідними навчальними закладами Німеччини. 

2003р. - ХДТУСГ стає членом Європейської асоціації аграрних університетів, колективним членом міжнародної академії наук вищої школи, членом консорціуму аграрних університетів світу. 

2005р. - З огляду на суспільно-державне й міжнародне визнання результатів діяльності ХГТУСГ, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, наказом Президента України та розпорядженням уряду університету надано статус національного і присвоєно ім'я академіка Петра Мефодійовича Василенка. 

До складу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) входить 8 факультетів, на які здійснюється підготовка фахівців з 13-ти спеціальностей. 

На 35 кафедрах університету працює 370 викладачів, з них 63 докторів наук і професорів, 205 доцентів і кандидатів наук. Серед викладачів 18 академіків і членів-кореспондентів різних академій наук, 9 Заслужених діячів науки і техніки, Заслужених працівників освіти, 2 лауреати Державної премії України, 23 відмінника освіти України. 

В університеті щороку навчається понад 7 тис. студентів. Ліцензійний обсяг набору - 1000 чоловік. Університет підготував більше 45 тис. інженерів для народного господарства України, країн СНД і далекого зарубіжжя, щороку випускає 2000 бакалаврів, фахівців і магістрів.

 
Міжнародне співробітництво ХНТУСГ ім. Петра Василенка

ХНТУСГ активно включився до Болонського процесу, який передбачає створення європейського освітнього простору, а також професійну мобільність студентів і зростання їх конкурентоспроможності. 
Однією з тенденцій сучасного світу є інтеграція в економіці, культурі, науці і, особливо, в освіті. 
Ще з 1996 року в університеті діє програма міжнародної співдружності, яке базується на інтенсивному обміні студентами, аспірантами і стажистами. Щорічно понад 300 студентів проходять 2-7 місячне стажування на сільськогосподарських фермах Великобританії, Нідерландів, Данії, Польщі, Чехії, Словаччини та інших країн Європи. 
ХНТУСГ - активний учасник українсько-німецького аграрного проекту - програми тримісячного стажування в Німеччині студентів з економічних спеціальностей після одержання ними диплома бакалавра. Сама стажування проходить на переробних підприємствах АПК, в аграрних страхових компаніях і банках. Після повернення на батьківщину студенти складають спеціальні випробування і отримують сертифікати Інституту агро-бізнесу Німеччини. 
Плідною є співдружність з Асоціацією фермерів Франції, яка бере на свій рахунок усі витрати щодо двомісячного стажування студентів. 
Плідні міжнародні зв'язки університет підтримує з Московським державним агро-інженерним університетом ім. В.П. Горячкина (Росія); з університетом Ерланген, Гумбольтовськім університетом (Німеччина); з Віденським аграрним університетом (Австрія); з Люблінською сільськогосподарською академією, Варшавським с / г. університетом (Польща); сільськогосподарським університетом ім. Іштвана (Угорщина); з університетом "Париж-Нантер", Будинком науки про людину, Національним центром наукових досліджень, Аграрним ліцеєм міста Монтаржі (Франція) тощо. Були встановлені ділові контакти з мережею фірм Великобританії: "HOPS", CONCORDIA, IAAH, SROPSHER, з Бернських університетом (Швейцарія), з Пекінським сільськогосподарським інженерним університетом (КНР), з Північно-Центральним технічним коледжем (США), з Хайфовскім технічним університетом ( Ізраїль), з Агросоюз Швейцарії, Німеччини, Греції, Північної Італії, Нідерландів, з агроакадемією на нітрит (Словаччина), з Краківським агроуніверситетом; Щетинским університетом, Тісенлевскім університетом (Німеччина), Тептскім університетом (Бельгія). 
Міжнародні зв'язки університету спрямовані на поглиблення процесу європейської інтеграції в освіті, метою діяльності є також розробка навчальних планів і методик з різних дисциплін у контексті Болонської угоди.


ЧАСОПИС РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

29.11.1991р. – засновано факультет технічного сервісу у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства;
1991р. – на кафедрі ремонту машин створюється лабораторія лазерної обробки деталей;
1992р – присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" проф. Аніловичу В.Я.
1992-1998рр. – на кафедрі ремонту машин розроблено комплект навчально-методичної літератури з грифон МОН України, включаючи підручник “Ремонт машин”;
1994р. – співробітники кафедри ремонту машин Сідашенко О.І., Скобло Т.С. стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки;
1994р. – обрано академіком Інженерних наук України проф. Аніловича В.Я.;
1995р. – перший випуск спеціалістів на факультеті;
1994, 1995 та 1997р.р. – вироби виготовлені за допомогою технологічних розробок Сідашенко О.І., Скобло Т.С. були тричі відзначені “Діамантовою зіркою” Міжнародного інституту маркетингу.
1995р. – засновано кафедру “Технічна експлуатація машин та устаткування”.
1996р. – видання книги В.Я.Анилович "Мой путь в отраслевую инженерную науку". – Харьков. : 1996.- 117 с.
1996р. – видання навчального посібника В.Я.Анілович, О.С.Гринченко, В.В.Карабін, В.О.Літвінов, В.Л.Литвиненко "Міцність та надійність машин". – К., Урожай, 1996. – 284 с.
1999р. – професори кафедри Сідашенко О.І., Скобло Т.С. були обрані дійсними членами (академіками) Інженерної академії України;
2001р. – організація філії кафедри ремонту машин на ВТЦ “Універсал - комплект”;
2001р. – обрано академіком Російської академії проблем якості проф. Аніловича В.Я.
2001р. – видання навчального посібника В.Я.Анилович, А.С.Гринченко, В.Л.Литвиненко "Надежность машин в задачах и примерах". – Харьков., Око, 2001. – 319 с.
Лютий 2002 – кафедра перейменована на "Міцність та надійність машин ім. В.Я.Аніловича".
2003р. – співробітники кафедри ремонту машин Власовець В.М., Науменко А.О., Сайчук О.В. стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених 2003 р.
грудень 2003р. – засновано кафедру “Обладнання лісового комплексу”.
2004р. – видання книги Л.В.Погорелый, В.Я.Анилович "Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки надежности с.-х. машин"., К., Феникс, 2004. – 207 с.
2005р. – викладачами кафедри ремонту машин розроблено 6 типових навчальних програм для дисциплін спеціальності “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” які увійшли до видання з грифом МОН України “Збірник навчальних програм за напрямком 0902 “Інженерна механіка”;
2005р. – завдяки організаційно-методичній роботі викладачів кафедри ремонту машин на факультеті технічного сервісу було відкрито нову навчальну спеціальність 6.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби”;
2005р. – на кафедрі ремонту машин завершено роботу над 1 томом 3-х томного видання “Теоретичні основи технології ремонту машин”, надруковані: підручник “Економіка ремонтно підприємства” та навчальний посібник “Автоматизоване проектування сільськогосподарської техніки в середовищі AUTODESK INVENTOR” (всі видання з грифом МОН України).

Встановлений ліцензійний осяг – 200 осіб щорічно.

До складу факультету входять шість кафедр:

На кафедрах працюють академіки, лауреати державної премії України Сідашенко О.І. та Скобло Т.С., академік ІАУ Науменко О.А., доктори наук Палій А.П., Шигімага В.О., Сайчук О.В., Бадалов П. П., Кухтов В.Г., Козаченко О.В., Римарчук М.П.

На факультеті ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, ”магістр”. У процесі навчання студенти мають можливість отримати робітничі професії: на першому курсі – слюсаря-ремонтника, на другому – водія автомобіля та тракториста-машиніста, на третьому – слюсаря з ремонту легкових автомобілів, на четвертому – слюсаря з ремонту складних агрегатів та систем. Після закінчення університету випускники разом з дипломом державного зразка отримують сертифікат підприємця.

На факультеті ефективно діє аспірантура та докторантура. Щорічно представляються до захисту 3-4 кандидатських та одна докторська дисертації. У 2004 році група співробітників факультету стала лауреатом державної премії Президента України серед молодих вчених. Факультет проводить велику наукову роботу з розвитку технічного сервісу АПК на Україні та країнах СНД. Щорічно за підсумками наукової роботи проводиться міжнародна конференція.

Факультет на протязі трьох років був організатором проведення другого туру всеукраїнської олімпіади з спеціальності “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”. Щорічно факультет проводить форум студентської молоді “Молодь та сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі”.

Переважна більшість студентів мешкає у гуртожитку факультету, який знаходиться на Салтівському житловому масиві. У гуртожитку закріпився і плідно застосовується принцип студентського самоврядування.

При гуртожитку працює спортивний клуб факультету. Його регбійна команда бере участь у чемпіонаті України у вищій лізі. На спортивній базі гуртожитку проводиться календарні ігри команди “ТЕХ-А-С” та міжнародний турнір з регбі на Кубок ректора ХНТУСГ.

Студентське життя не обмежується стінами навчальних та наукових лабораторій а продовжується і за їхніми межами: у студентському клубі, гуртках за інтересами, гуртках художньої самодіяльності та команді КВК.

 

Яндекс.Метрика